LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Algemene voorwaarden


ALGEMENE LEASE/HUURVOORWAARDEN VAN DE LEDEN VAN DE AFDELING AUTO LEDENASSOCIATIE VAN BOVAG AVL

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig:                  het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de lease/huurovereenkomst

lessee/huurder:       de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als lessee/huurder de lease/huurovereenkomst sluit

lessor/verhuurder:   de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als lessor/verhuurder de lease/huurovereenkomst sluit;

consument:              de lessee/huurder die een natuurlijk persoon is en de lease/huurovereenkomst niet heeft gesloten in de 

                                  uitoefening van beroep of bedrijf;

schade van de lessor/verhuurder:

de vermogensschade die lessor/verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

                               -  beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past 

                                   bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere 

                                   zaak van de lessor/verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig

                                   en de derving van huurinkomsten;

                               - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de lessor/verhuurder, de 

                                  kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder:   de feitelijk bestuurder van het voertuig.

 

Artikel 1: Bepaling van de lease/huurprijs, overige kosten en de duur van de lease/huur

De lease/huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de lease/huur-overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door lessor/verhuurder verleende toestemming is het lessee/huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van lessor/verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft lessee/huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop lessor/verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;

Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan lessor/verhuurder.

Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.


Artikel 2: Verlenging van de lease/huurperiode

Lessee/huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de lease/huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de lease/huurovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 3: Overschrijding van de lease/huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de lease/huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij lessor/verhuurder of met toestemming van lessor/verhuurder bij een derde is ingeleverd, is lessor/verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van lessee/huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van lessor/verhuurder, met dien verstande dat lessee/huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de lease/huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van lessee/huurder tot vergoeding van door lessor/verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien lessee/huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 4: Annulering

Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annulerings-regeling is overeengekomen.

 

Artikel 5: Betaling

De schulden van lessee/huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die lessee/huurder eventueel aan lessor/verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

Lessor/verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de lease/ huur als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van lessee/huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de lease/huurtermijn te geschieden. Indien lessee/huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is lessee/huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

Indien lessee/huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die lessor/verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

 

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de lease/huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van lessee/huurder.

 

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

 

Lessee/huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.   

Lessee/huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij lessor/verhuurder terug te bezorgen. Lessee/huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; lessee/huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.   

Lessee/huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.    

Alleen personen die in de lease/huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van lessee/huurder  zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is lessee/huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het lease/huurcontract.             

Lessee/huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.      

Het is lessee/huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van lessor/verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.             

Het is lessee/huurder niet toegestaan lessor/verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.                  

Indien de auto uit de macht van lessee/huurder geraakt, dient hij lessor/verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.                  

Het is lessee/huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.     

Het is lessee/huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met lessor/verhuurder.               

Lessee/huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan lessor/verhuurder aan te bieden.     

Lessee/huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).                  

Lessee/huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.           

In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het lessee/huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.   

In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is lessee/huurder verplicht:

lessor/verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

de instructies van lessor/verhuurder op te volgen;

de politie ter plaatse te waarschuwen;

gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan lessor/verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan lessor/verhuurder te overleggen;

zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

de lessor/verhuurder en door de lessor/verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweere tegen aanspraken van derden.             

Lessee/huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.              

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de lessee/huurder voor schade

 

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt lessee/huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.                  

Lessee/huurder is aansprakelijk voor alle schade van de lessor/verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.          

Indien er een eigen risico in de lease/huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van lessee/huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;

de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de lessee/huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;

de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van lessee/huurder;

het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien lessor/verhuurder daarin heeft toegestemd;

het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrij-tuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij lessor/verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van lessee/huurder kosteloos worden toegezonden;

de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij lessor/verhuurder zijn ingeleverd;

de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;         

Indien krachtens een door lessor/verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekerings-overeenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan lessor/verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de lessee/huurder onverlet.      

In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van

maximaal € 1.500,- voor de lessee/huurder die consument is;

maximaal € 5.000,- voor de lessee/huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de grond binnen een afstand van75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de lessor/verhuurder.         

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de lease/huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.              

In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van lessor/verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.      

 

Artikel 9: Herstellingen van het voertuig

 

De lessee/huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de lessor/verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.               

Herstellingen dienen in het bedrijf van lessor/verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Lessee/huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van lessor/verhuurder te krijgen.          

Lessee/huurder zal op eerste verzoek van lessor/verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.               

 

Artikel 10 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid lessor/verhuurder

 

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.     

Lessor/verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van lessor/verhuurder zijn te vergen.   

In geval van gebreken heeft lessee/huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als lessor/verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.          

Lessor/verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de lease/huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.           

 

Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van lessee/huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de lease/huur reeds aanwezig was.

 

Indien deze sancties en maatregelen aan lessor/verhuurder worden opgelegd, is lessee/huurder gehouden lessor/verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij lessee/huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Indien lessor/verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van lessee/huurder, zoals een ver-keersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is lessee/huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

 

Artikel 12: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft lessee/huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de lease/huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van lessor/verhuurder is. Lessee/huurder is gehouden lessor/verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

Artikel 13: Ontbinding van de lease/huur

Lessor/verhuurder is gerechtigd de lease/huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat lessee/huurder tijdens de lease/huurperiode een of meer van de verplichtingen van de lease/huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien lessee/huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van beta­ling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien lessor/verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware lessor/verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de lessee/huurovereenkomst niet was aangegaan. Lessee/huurder zal alle medewerking aan lessor/verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Lessor/verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de lease/huurovereenkomst.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de lessee/huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Lessee/huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van lessee/huurder hadden.

 

Artikel 15: Bemiddelings- en geschillenregeling

 

De bemiddelings- en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze BOVAG standaardbepalingen van de afdeling Autolease & verhuur Ledenassociatie van BOVAG.        

Bemiddelingsregeling

Indien zich een geschil voordoet als omschreven in lid 1 van dit artikel, kan lessee/huurder dit geschil binnen drie maanden na het ontstaan ervan schriftelijk voorleggen aan het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen. Indien de bemiddeling geen resultaat heeft, bericht het bureau dit zo spoedig mogelijk aan partijen.            

Geschillenregeling

a.            Is de in lid 2 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd, of geeft lessee/huurder niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan lessee/huurder het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Autoverhuur, waarvan het secretariaat door BOVAG wordt gevoerd (p/a BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik).

In het geval dat bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaats gehad, dient lessee/huurder het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. Indien geen bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad dient lessee/huurder het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.

b.            De Geschillencommissie Auto lease &verhuur doet uitspraak in de vorm van een bindend advies.

c.            BOVAG staat ten opzichte van de lessee/huurder borg voor de nakoming door de leden van BOVAG van het door de Geschillencommissie Autoverhuur uitgebrachte bindend advies. Voor deze borgstelling geldt een maximum van € 1000,- (excl. BTW) per bindend advies. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van lessor/verhuurder, geldt de borgstelling slechts dan indien lessee/huurder het geschil bij de Geschillencommissie Autoverhuur aanhangig heeft gemaakt voordat van een dergelijke situatie sprake is. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.

d.            Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien lessee/huurder evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Autoverhuur heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.             

 

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de lessee/huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door lessor/verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan lessor/verhuurder uitvoering geven aan artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, lessee/huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en lessee/huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Lessee/huurder of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij lessor/verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in het Elena Auto lease& verhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Auto lease & verhuur Ledenassociatie, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van lessee/huurder of van  bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van lessee/huurder of bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Bij verantwoordelijke kunt u inlichtingen over verwerkte per­soonsgegevens en de duur van de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

De lease/huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.

Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van lessor/verhuurder, tenzij lessee/huurder binnen een maand nadat lessor/verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept,  schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.